Splošni pogoji

Splošni pogoji

Kontakt

Z oddajo kontakta v sistem Digama.si ali Prity.si dajem upravljavcu spletnega mesta Digama d.o.o., Kersnikova ulica 17, 3000 Celje osebno privolitev, da se podatki, ki jih sporočim spletnemu mestu digama.si ali prity.si in podatki o moji uporabi tega portala, vključno s piškotki, obdelujejo z namenom objave na tem portalu in oblikovanja vsebine tega portala skladno s pravili portala in veljavno zakonodajo. Naslov elektronske pošte bo uporabljen izrecno samo za dostavo osebnega odgovora.

Splošni pogoji in pravila sistema

Upravljavec spletnega mesta www.digama.si in prity.si je Digama d.o.o., Kersnikova ulica 17, 3000 Celje.

Spletno mesto digama.si in prity.si uporablja Digama d.o.o., Kersnikova ulica 17, 3000 Celje za direktno komunikacijo z uporabniki produktov in storitev podjetja Digama d.o.o (v nadaljevanju družba).

Spletno mesto digama.si in prity.si omogoča vsakemu uporabniku interneta, da odda svoje mnenje, pohvalo, kritiko ali zgolj vprašanje na katerokoli temo.

Vsak oddan kontakt prek sistema digama.si in prity.si dobi osebni odgovor urednika, ki je odgovoren za vsebino kontakta. Zaposleni v družbi se trudimo odgovoriti na vsako vprašanje v najkrajšem možnem času.

Za pridobitev odgovora mora uporabnik posredovati družbi svoje osebne podatke: ime in elektronski naslov. Poleg obveznih podatkov, lahko uporabnik posreduje tudi podatke, ki niso obvezni za pridobitev odgovora, in sicer: priimek in telefonsko številko.

Uporabnik lahko zavrne objavo svojega vprašanja, če pri oddaji besedila odkljuka to možnost. V tem primeru, bo osebni odgovor še vedno prejel na oddani elektronski naslov, vprašanje pa se bo neobjavljeno shranilo v sistem.

Družba osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma najdlje 20 let od oddaje podatkov.

Vsebine, objavljene na spletnem mestu družbe so informativne narave in nimajo narave svetovalnih ali podobnih storitev za uporabnika. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala uporabnikom spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi z uporabo spletnega mesta digama.si in prity.si, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.

Upravljavčeva politika je, da na spletnem mestu ne dopušča vsebin, ki s svojo objavo predstavljajo kaznivo dejanje, so žaljive, pomenijo ščuvanje k etnični, rasni, verski ali drugi nestrpnosti, posegajo v osebnostne pravice, predstavljajo zlorabo osebnih podatkov ali kršitev tujih avtorskih ali sorodnih pravic. Vendar pa upravljavec spletnega mesta skladno s tretjim odstavkom 8. člena ZEPT ni dolžan pregledovati ali nadzirati vsebin, ki so na spletnem mestu objavljene, kolikor te ne sodijo med uredniško oblikovane vsebine (socialni mediji). Upravljavca je o protipravnih vsebinah ali konkretnih dejstvih, iz katerih izhaja protipravnost določenih vsebin, mogoče obvestiti po elektronski pošti na naslov [email protected].

Upravljavec nemudoma, ko mu postanejo protipravnost določenih vsebin na spletnem mestu digama.si in prity.si oziroma dejstva ali okoliščine, iz katerih izhaja protipravnost vsebin, znana, ukrepa tako, da po lastni presoji vsebine odstrani ali onemogoči dostop do njih. Enako ravna v primeru, da mu tako naloži pristojno sodišče ali drug pristojni organ.

Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala obiskovalcem spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi s sledenjem spletnim povezavam, ki so dostopne na spletnem mestu oziroma v zvezi z dostopanjem do vsebin, dostopnih prek teh povezav, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.

Upravljavec ima sedež v Republiki Sloveniji in deluje na podlagi slovenskih predpisov o storitvah informacijske družbe.

Ta pravila lahko upravljavec brez predhodnega opozorila ureja in spreminja.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Družba Digama d.o.o. skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Družba kot ponudnik blaga in storitev na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Omejitev odgovornosti

Družba v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe portala, ampak si bo za nemoteno delovanje portala zgolj prizadeval.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v portalu uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, družba pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev.

Družba ni odgovorna za občasno nedelovanje portala, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

Družba zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba ni odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla.

Podatki na portalu so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last družbe.

Družba ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v portal.

Prav tako si družba pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na portalu. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

Obveznosti uporabnika

Uporabnik portala digama.si ali prity.si se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali družbi.

Pri posredovanju kakršnihkoli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti Digamo d.o.o. na elektronski naslov [email protected]. Družba ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerekoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe gesla, izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do portala oz. aplikacije …).

Pravice intelektualne lastnine

Vsi podatki, podobe ter druge informacije na portalu digama.si in prity.si so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

Piškotki

Digama d.o.o. kot upravljavec portala digama.si in prity.si uporablja za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnika lastne sejne piškotke, skladno z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo.

Prehodne in končne določbe

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani http://digama.si in http://prity.si . Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike družbe, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

Družba si pridružuje pravico kadarkoli spremeniti te splošne pogoje. Obveznost obvestila o spremembi je izpolnjena z ustrezno objavo splošnih pogojev na spletni strani http://digama.si in http://prity.si . Sprememba splošnih pogojev stopi v veljavo 15. dan od njene objave, razen če veljavni predpisi določajo drugače. Družba lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora v roku 15 dni od objave spremembe splošnih pogojev prenehati uporabljati portal in jo izbrisati iz svoje zgodovine uporabe na računalniku ali mobilni napravi, sicer še šteje, da s spremembo splošnih pogojev soglaša.

Morebitne spore bosta družba in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.

Digama d.o.o., Celje, 23. 5. 2018

TOP